นางสาววิภารัตน์ แซ่เฮง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอภิชญา ชัยเทพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศรศักดิ์ แก้วมณี
ลูกจ้างชั่วคราวงบรัฐบาล
นางสาวมัณนิกา พัฒนรวดี
เจ้าหน้าที่การเงิน