นายขจร ประสานสุข
ช่างไฟฟ้าระดับ ช.4
นายยงยุทธ สงวนคีรีพงษ์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส.4