นางนุช ศุภาโรจน์
แม่บ้าน
นางพร
แม่บ้าน
นางแดง
แม่บ้าน
นางสาวทักษพร แจ่มสกุลไพร
แม่บ้าน
นายรักษ์พงษ์ แบเจ
ภารโรง
นายสดานุพงษ์ ปัญญา
ภารโรง
นายกรกฏ สัมพันธ์วนา
ภารโรง
นายสมศักดิ์ มงคลเกษรทอง
ภารโรง
นายปฏิพันธ์ กมลสั่งสอน
พนักงานขับรถ
นายเจริญชัย จันแก้ว
ยามรักษาความปลอดภัย
นายนพดล ญาณบุตร
ภารโรง