ผู้บริหาร

นายอัมพวาร อิตุพร
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุล
รองผู้อำนวยการ
นายศิริชัย จิตสว่าง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประกิจ ผาติจิรโชติ
ครู คศ.3
นายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์
ครู คศ.3
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข
ครู คศ.3
นางบุษบง ชัยเทพ
ครู คศ.3
นางภาวิณี พรหมฟัง
ครู คศ.3
นางพรรษชล ดารารัตติกาล
ครู คศ.3
นางสาวณิชชาภัทร พนาสันติสุข
ครู คศ.3
นายสาธิต ชุมของ
ครู คศ.2
นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครู คศ.2
นางสาวปัณฑ์ชนิต เอี่ยมต่อ
ครู คศ.1
นายนพพร สมบูรณ์ชัย
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญนิศชญา เนื้อนวลจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวสุภาพร อิ่นปัน
ครูผู้ช่วย
นายณัฐจักร์ ปันสุข
ครูผู้ช่วย
ส.ต.ท.สุกฤษฏิ์ ไตรเดชาพงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเมรินทร์ สิทธิบุญมี
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญาภัค แสนอ้าย
ครูผู้ช่วย
นายกรฐนัท รอดเที่ยง
ครูผู้ช่วย
นายทศพล แก้วสุยะ
ครูผู้ช่วย
นายภูวเนศ อิทธิสิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเยาวภา สุภากรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปฐมาวดี ประสานสุข
ครูอัตราจ้าง
นางสาววีริณฐ์ศรา ชุติขจรไพร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวแสงจันทร์ เรืองแก้วนพเก้า
ครูอัตราจ้าง
นายสุกฤษฏิ์ แก้วกองบุญ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุธิดา วงศ์ดำรงวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล
ครู คศ.2
นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์
ครู คศ.3
นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย
ครู คศ.3
นางสาวนราพร จรัสพรศิลปชัย
ครู คศ.2
นางเกศรินทร์ บุญธรรม
ครู คศ.1
นางสาวอัมพร กลิ่นรสทิพย์
ครู คศ.1
นางสาวเบญจวรรณ พลับพลึงพนา
ครู คศ.1
นางสาวยุพารัตน์ ยุงสุนทรรุ่ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปัทมา หาญยศ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุล
ครู คศ.3
นางกรุณา สมบูรณ์
ครู คศ.3
นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุล
ครู คศ.3
นางอำภา ธนะปาน
ครู คศ.3
นางรัติกรานต์ สายจีน
ครู คศ.3
นายสมชาย ซอแอ
ครู คศ.3
นางสาวภาวิณี ต้ออาษา
ครู คศ.2
นางสาวบุษกร จิณะไชย
ครู คศ.1
นางสาวภาสินี สิงห์แก้ว
ครู คศ.1
นางสาวพรไพลิน ตาไฝ
ครู คศ.1
นางสาวพิมพิกา กุณาผัน
ครูผู้ช่วย
นายกสิน เขียวแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกตน์สิรี ล้วนลักษณ์
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร์
ครู คศ.2
นางชมภู เอี่ยมอาภรณ์
ครู คศ.3
นางกุลธิดา กิติศรี
ครู คศ.2
นายศิรสิทธิ์ บุบผาเพชร
ครู คศ.1
นางสาวสุชาดา กรชูโชค
ครู คศ.2
นางปานหทัย เมืองอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวชลธิชา ธรรมลังกา
ครู คศ.1
นางสาวสมฤดี รักสุภาพ
ครู คศ.2
นางสาวศิรินภา แซ่ซง
ครู คศ.1
นางสาวมนิดา สิริบุญอภิรักษ์
ครู คศ.1
นางพรทิพย์ นิรันดร์ธรรม
ครู คศ.1
นางสาวบุษบาบัณ กันนิกา
ครู คศ.1
นางสาวรัชนีกร ขอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายชาญชัย แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง
Mr. Kobe Vloebergh
ครูอัตราจ้าง
Mr. Chandra
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอรวรรณ บุญคล้อยตาม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจิดาภา ปราศิทธิกร
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิรีนัทธร จิ่งนะก่า
ครู คศ.2
นางณัธวลัณน์ แก้วปิยรัตน์
ครู คศ.3
นายอภิสิทธิ์ ทองรุ่ง
ครู คศ.2
นายเกียรติศักดิ์ บุญคง
ครู คศ.1
นายจรินทร์ ฐานหนักแน่น
ครู คศ.1
นางสาวอำภา เนตรเจริญธรรม
พนักงานราชการ
นางสาวพรศรี คงโอบอ้อมอารี
ครูผู้ช่วย
นายจิราวุฒิ ไพศาลธารา
ครูผู้ช่วย
นายยุทธกานต์ อินถาอ้าย
ครูผู้ช่วย
นางสาวธันย์ชนก ทิพกนก
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิราภร พาโชคไสว
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายประสิทธิ์ คำเติ๊ก
ครู คศ.2
นายธนิสร ยิ่งสุขกายใจ
ครู คศ.2
นายนวพล สง่ารัตนรักษ์
ครู คศ.1
นางสาวพรนัชชา ณ มาดคำ
ครูผู้ช่วย
นายปพนสรรค์ โสภา
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทินกร สถิตเจริญกุล
ครู คศ.3
นายณัฐพงษ์ ชำนาญตา
ครู คศ.2
นางสาวศิรินภา ชุมภู
ครูผู้ช่วย
นายศรายุธ ตัวลือ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรังสิยา ชัชวงศ์
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรพล ยศกำจาย
ครู คศ.2
นางสาวเกศริน ศรีวิลัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรอนงค์ สุวรรณจักร
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีวาฤทธิ์ สุจาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวโสธิดา สุอุดมสินโรจน์
ครูผู้ช่วย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายอภิวัฒน์ ทองรุ่ง
ครู คศ.2
นางสาวศิรินภา ณ เชียงใหม่
ครู คศ.1
นางสาวรินดา ศิริสวัสดิ์
ครู คศ.1

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิภารัตน์ แซ่เฮง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอภิชญา ชัยเทพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายศรศักดิ์ แก้วมณี
ลูกจ้างชั่วคราวงบรัฐบาล
นางสาวมัณนิกา พัฒนรวดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ Fab Lab

นายประภังกรณ์ สันต์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ Fab Lab

ครูผู้ทรงคุณค่า

นายสุทัศน์ สมบูรณ์

ลูกจ้างประจำ

นายขจร ประสานสุข
ช่างไฟฟ้าระดับ ช.4
นายยงยุทธ สงวนคีรีพงษ์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส.4

ลูกจ้างงบชั่วคราว

นางนุช ศุภาโรจน์
แม่บ้าน
นางพร
แม่บ้าน
นางแดง
แม่บ้าน
นางสาวทักษพร แจ่มสกุลไพร
แม่บ้าน
นายรักษ์พงษ์ แบเจ
ภารโรง
นายสดานุพงษ์ ปัญญา
ภารโรง
นายกรกฏ สัมพันธ์วนา
ภารโรง
นายสมศักดิ์ มงคลเกษรทอง
ภารโรง
นายปฏิพันธ์ กมลสั่งสอน
พนักงานขับรถ
นายเจริญชัย จันแก้ว
ยามรักษาความปลอดภัย
นายนพดล ญาณบุตร
ภารโรง

นักศึกษาฝึกสอน

นายจารุกิตติ์ นะคำ
วิชาเอกพลศึกษา