นายอภิวัฒน์ ทองรุ่ง
ครู คศ.2
นางสาวรินดา ศิริสวัสดิ์
ครู คศ.1