นางสาวสิรีนัทธร จิ่งนะก่า
ครู คศ.2
นางณัธวลัณน์ แก้วปิยรัตน์
ครู คศ.3
นายอภิสิทธิ์ ทองรุ่ง
ครู คศ.2
นายเกียรติศักดิ์ บุญคง
ครู คศ.1
นายจรินทร์ ฐานหนักแน่น
ครู คศ.1
นางสาวศศิธร ทิชาจารย์
นางสาวอำภา เนตรเจริญธรรม
พนักงานราชการ
นางสาวพรศรี คงโอบอ้อมอารี
ครูผู้ช่วย
นายจิราวุฒิ ไพศาลธารา
ครูผู้ช่วย
นายยุทธกานต์ อินถาอ้าย
ครูผู้ช่วย
นางสาวธันย์ชนก ทิพกนก
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิราภร พาโชคไสว
ครูอัตราจ้าง