นายประกิจ ผาติจิรโชติ
ครู คศ.3
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข
ครู คศ.3
นางบุษบง ชัยเทพ
ครู คศ.3
นางภาวิณี พรหมฟัง
ครู คศ.3
นางพรรษชล ดารารัตติกาล
ครู คศ.3
นางสาวณิชชาภัทร พนาสันติสุข
ครู คศ.3
นายสาธิต ชุมของ
ครู คศ.2
นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครู คศ.2
นางสาวปัณฑ์ชนิต เอี่ยมต่อ
ครู คศ.1
นายนพพร สมบูรณ์ชัย
ครู คศ.1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญนิศชญา เนื้อนวลจันทร์
ครู คศ.1
นางสาวสุภาพร อิ่นปัน
ครูผู้ช่วย
นายณัฐจักร์ ปันสุข
ครูผู้ช่วย
ส.ต.ท.สุกฤษฏิ์ ไตรเดชาพงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเมรินทร์ สิทธิบุญมี
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัญญาภัค แสนอ้าย
ครูผู้ช่วย
นายกรฐนัท รอดเที่ยง
ครูผู้ช่วย
นายทศพล แก้วสุยะ
ครูผู้ช่วย
นายภูวเนศ อิทธิสิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นายพันธกานต์ กระจ่างแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาวแสงจันทร์ เรืองแก้วนพเก้า
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเยาวภา สุภากรณ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวปฐมาวดี ประสานสุข
ครูอัตราจ้าง
นางสาววีริณฐ์ศรา ชุติขจรไพร
ครูอัตราจ้าง
นายสุกฤษฏิ์ แก้วกองบุญ
ครูอัตราจ้าง