นางรจิตแก้ว ประวีณชัยกุล
ครู คศ.2
นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์
ครู คศ.3
นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย
ครู คศ.3
นางสาวนราพร จรัสพรศิลปชัย
ครู คศ.2
นางเกศรินทร์ บุญธรรม
ครู คศ.1
นางสาวอัมพร กลิ่นรสทิพย์
ครู คศ.1
นางสาวเบญจวรรณ พลับพลึงพนา
ครู คศ.1
นางสาวยุพารัตน์ ยุงสุนทรรุ่ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปัทมา หาญยศ
ครูผู้ช่วย