นางสาวพีรพรรณ เทียมจันทร์
ครู คศ.2
นางชมภู เอี่ยมอาภรณ์
ครู คศ.3
นางกุลธิดา กิติศรี
ครู คศ.2
นายศิรสิทธิ์ บุบผาเพชร
ครู คศ.1
นางสาวสุชาดา กรชูโชค
ครู คศ.2
นางปานหทัย เมืองอินทร์
ครู คศ.2
นางสาวชลธิชา ธรรมลังกา
ครู คศ.1
นางสาวสมฤดี รักสุภาพ
ครู คศ.2
นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ
ครู คศ.2
นางสาวศิรินภา แซ่ซง
ครู คศ.1
นางสาวมนิดา สิริบุญอภิรักษ์
ครู คศ.1
นางพรทิพย์ นิรันดร์ธรรม
ครู คศ.1
นางสาวบุษบาบัณ กันนิกา
ครู คศ.1
นางสาวรัชนีกร ขอดแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายชาญชัย แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง
Mr. Kobe Vloebergh
ครูอัตราจ้าง
Mr. Chandra
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอรวรรณ บุญคล้อยตาม
ครูอัตราจ้าง