นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุล
ครู คศ.3
นางกรุณา สมบูรณ์
ครู คศ.3
นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุล
ครู คศ.3
นางอำภา ธนะปาน
ครู คศ.3
นายสมชาย ซอแอ
ครู คศ.3
นางสาวภาวิณี ต้ออาษา
ครู คศ.2
นางสาวบุษกร จิณะไชย
ครู คศ.1
นางสาวภาสินี สิงห์แก้ว
ครู คศ.1
นางสาวพรไพลิน ตาไฝ
ครู คศ.1
นางสาวกนิษฐา สิงห์อุตษา
นางสาวพิมพิกา กุณาผัน
ครูผู้ช่วย
นายกสิน เขียวแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวเกตน์สิรี ล้วนลักษณ์
ครูอัตราจ้าง