นายสุรพล ยศกำจาย
ครู คศ.2
นางสาวเกศริน ศรีวิลัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรอนงค์ สุวรรณจักร
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีวาฤทธิ์ สุจาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวโสธิดา สุอุดมสินโรจน์
ครูผู้ช่วย